یک مکان تاریک 2018

A Dark Place 2018

t

Andrew Scott - Denise Gough - Bronagh Waugh -


89 min


Mystery - Thriller


2018


Andrew Scott - Denise Gough - Bronagh Waugh -


89 min


Mystery - Thriller


2018زمانی که پسر جوانی در شهری کوچک گم می‌شود، راننده‌ای محلی به نام دونالد نقش کاراگاه را بازی کرده و به جستجو پسر می‌رود.

When a young boy goes missing in a sleepy backwoods town, a local sanitation truck driver, Donald, plays detective, embarking on a precarious and obsessive investigation.