آدم ربایی 2011

Abduction 2011

t

Taylor Lautner - Lily Collins - Alfred Molina -


106 min


Action - Mystery - Thriller


2011


Taylor Lautner - Lily Collins - Alfred Molina -


106 min


Action - Mystery - Thriller


2011کویین از پارکی در ویتنام خارج شده بدون اینکه چیزی از گذشته‌اش به یاد بیارد. همانطور که او گیج و منگ در خیابان قدم می‌زند دو نشانه از گذشته‌اش پیدا می‌کند.

A thriller centered on a young man who sets out to uncover the truth about his life after finding his baby photo on a missing persons website.