و نفس عمیقی بکشید 2018

And Brethe Normally 2018

t

Kristín Þóra Haraldsdóttir - Babetida Sadjo - Patrik Nökkvi Pétursson -


95 min


Drama


2018


Kristín Þóra Haraldsdóttir - Babetida Sadjo - Patrik Nökkvi Pétursson -


95 min


Drama


2018زندگی دو زن ، که یکی ایسلندی و دیگری یک پناهجو از گینه بیسائو است ، در حالی که در شرایط غیرقابل پیشبینی به دام افتاده اند ، دچار مشکلات پیچیده میشود که تنها با کمک یکدیگر ، قادر به رویایی با این مشکلات خواهند بود و...

Two women s lives will intersect while trapped in circumstances unforeseen. Between a struggling Icelandic mother and an asylum seeker from Guinea-Bissau, a delicate bond will form as both strategize to get their lives back on track.