قطب شمال 2018

Arctic 2018

t

Mads Mikkelsen - Maria Thelma Smáradóttir - Tintrinai Thikhasuk


98 min


Adventure - Drama


2018


Mads Mikkelsen - Maria Thelma Smáradóttir - Tintrinai Thikhasuk


98 min


Adventure - Drama


2018مردی که در قطب جنوب پس از تصادف هواپیما رها شده است باید تصمیم بگیرد که سفری مرگبار را به امید پیدا کردن چیزی آغاز کند یا نه

A man stranded in the Arctic after a helicopter crash must decide whether to remain in the relative safety of his makeshift camp or to embark on a deadly trek through the unknown.