در جنگ 2018

AT War 2018

t

Vincent Lindon - Mélanie Rover - Jacques Borderie -


113 min


Drama


2018


Vincent Lindon - Mélanie Rover - Jacques Borderie -


113 min


Drama


2018مدیر فروشگاهی به ناگهان تصمیم می‌گیرد فروشگاهش را با 1100 کارمند تعطیل کند. لارن رهبری این کارمندان را به عهده می‌گیرد تا با این تصمیم مخالفت کنند.

After promising 1100 employees that they would protect their jobs, the managers of a factory decide to suddenly close up shop. Laurent takes the lead in a fight against this decision.