سایت سیاه 2018

Black Site 2018

t

Sophia Del Pizzo - Toby Osmond - Henry Douthwaite -


91 min


Action - Horror


2018


Sophia Del Pizzo - Toby Osmond - Henry Douthwaite -


91 min


Action - Horror


2018این فیلم در مورد یک واحد نظامی نخبه است که با موجودی فراطبیعی به نام “الدر گاذر” روبرو می شوند. این موجود باعث می شود که اعضای این تیم در برابر ارتشی از ابعاد دیگر هستی قرار بگیرند. به این ترتیب، اعضای این تیم نظامی باید با همدیگر متحد شوند تا از مقر خود که “بلک سایت” نام دارد، محافظت کنند و همچنین دنیا را از نابودی کامل نجات دهند…

An elite military unit encounters a supernatural entity, known as The Elder Gods, that forces them into battle against an army from another world.