داگنهام 2018

Dagenham 2018

t

Doraly Rosa - Bradley Doughty - Nikolaos Brahimllari -


108 min


Thriller


2018


Doraly Rosa - Bradley Doughty - Nikolaos Brahimllari -


108 min


Thriller


2018مادری افسرده با مواد مخدر، مرگ و افسردگی دست و پنجه نرم می‌کند...

A desperate mothers fight against drugs, death and desperation in the deprived town of Dagenham.