نابودکننده 2019

Destroyer 2019

t

Nicole Kidman - Toby Kebbell - Tatiana Maslany -


121 min


Action - Crime - Drama


2018


Nicole Kidman - Toby Kebbell - Tatiana Maslany -


121 min


Action - Crime - Drama


2018یک کار آگاه پلیس در یک ماموریت مخفیانه با مردمی که در گذشته ی دور با آنان آشنایی داشته است دوباره ارتباط برقرار می کند تا به برقراری صلح کمک کند

A police detective reconnects with people from an undercover assignment in her distant past in order to make peace.