اتاق فرار 2019

Escape Room 2019

t

Taylor Russell - Logan Miller - Jay Ellis -


99 min


Action - Adventure - Horror


2019


Taylor Russell - Logan Miller - Jay Ellis -


99 min


Action - Adventure - Horror


2019شش غریبه تحت شرایطی که قابل کنترل نیست با یکدیگر روبرو می‌شوند و برای نجات باید از هوششان استفاده کنند.

Six strangers find themselves in a maze of deadly mystery rooms and must use their wits to survive.