گابریل : یک نمایش برای همه است 2019

Gabriel Fluffy Iglesias: One Show Fits All 2019

t


90 min


Documentary - Comedy


201990 min


Documentary - Comedy


2019دو طوفان به فاصله 25 سال رخ می‌دهد. زنی کشته و دختری گم می‌شود. تنها 72 ساعت برای یافتن حقیقت فرصت است.

Gabriel Fluffy Iglesias discusses his teenage son, encounters with Snoop Dogg and an overzealous fan, and more.