شغل طلایی 2018

Golden Job 2018

t

Ekin Cheng - Jordan Chan - Michael Tse -


100 min


Action - Adventure


2018


Ekin Cheng - Jordan Chan - Michael Tse -


100 min


Action - Adventure


2018گروهی از مزدوران حرفه ای دور هم جمع می‌شوند تا بتوانند یک سرقت بزرگ را رقم بزنند…

A group of mercenaries come together to pull of an epic heist.