جهنم یک شب 2019

Hell of a Night 2019

t

Rachael Hevrin - Grace Powell - Ella Taylor -


84 min


Horror - Thriller


2019


Rachael Hevrin - Grace Powell - Ella Taylor -


84 min


Horror - Thriller


2019پس از نقل مکان به شهری جدید، دانشجو جوانی در کالج برای تعطیلات به خارج از شهر رفته و به زودی در می‌یابد که در آنجا تنها نیست و باید برای زنده ماندن تلاش کند....

After moving to a new town, a young college student retreats to the country for a weekend of solace when she quickly finds out that she is not alone and needs to fight for her life.