من هنوز می بینمت 2018

I still see you 2018

t

Bella Thorne - Richard Harmon - Dermot Mulroney -


98 min


Fantasy - Thriller


2018


Bella Thorne - Richard Harmon - Dermot Mulroney -


98 min


Fantasy - Thriller


2018فیلم 9 سال بعد از واقعه آخرالزمان رخ می‌دهد که در آن میلیون ها انسان کشته شدند و اکنون جهان در اختیار ارواح مردگان است…

Set ten years after an apocalyptic event that killed millions and left the world inhabited by ghosts.