شجاع 2019

Lazarat 2019

t

Armand Assante - Louis Mandylor - Ravshana Kurkova -


100 min


Action - Crime - Thriller


2019


Armand Assante - Louis Mandylor - Ravshana Kurkova -


100 min


Action - Crime - Thriller


2019در شهری در آلبانی که به تولید مواد مخدر و قاچاق انسان شهرت دارد گروهی از پلیس‌های ویژه فرستاده شده تا جنگ بین نیروهای محلی و قاچاقچیان را پایان دهند.

In an Albanian town known for drug production and trafficking an elite group of cops set out to end the war waged against the local police.