سطح 16 2018

Level 16 2018

t

Katie Douglas - Celina Martin - Sara Canning -


102 min


Sci-Fi - Thriller


2018


Katie Douglas - Celina Martin - Sara Canning -


102 min


Sci-Fi - Thriller


2018.ویوین 16 ساله در آکادمی وستالیس محبوس شده است. این آکادمی یک مدرسه ی شبانه روزی زندان مانند است. او در این مدرسه عمدتا تنها است و با کسی ارتباط بر قرار نمی کند تا زمانی ک دوباره با سوفیا دیدار می کند ...

In a highly regimented boarding school, a pair of students discover that things are not as they seem.