تولد دوباره مومیایی

Mummy Reborn 2019

t

Tiffany-Ellen Robinson - Rita Siddiqui - Becca Hirani -


80 min


Adventure - Horror


2019


Tiffany-Ellen Robinson - Rita Siddiqui - Becca Hirani -


80 min


Adventure - Horror


2019زمانی که گروهی از نوجوانان در بحران اقتصادی تصمیم می‌گیرند به فروشگاه آنتیک فروشی محله دستبرد بزنند، تابوت مومیایی را پیدا می‌کنند اما آن‌ها ...

When a group of teens in financial ruin decide to rob the local antique store, they discover an old wooden tomb containing a Mummy s corpse and an ancient amulet. But what they don t ... See full summary »