نانسی دریو و پله پنهان 2019

Nancy Drew and the Hidden Staircase 2019

t

Sophia Lillis - Zoe Renee - Mackenzie Graham -


1h 29min


Crime - Drama - Family


2019


Sophia Lillis - Zoe Renee - Mackenzie Graham -


1h 29min


Crime - Drama - Family


2019غریبه‌ای تلاش می‌کند تا به محیط جدیدش خو بگیرد. در این فیلم نانسی و دوستانش ماجرایی را برای حل یک راز، تشکیل دوست و محکم کردن جایگاهشان در جامعه آغاز می‌کنند.

A bit of an outsider struggling to fit into her new surroundings, Nancy and her pals set out to solve a mystery, make new friends, and establish their place in the community.