پسر بومی 2019

Native Son 2019

t

Ashton Sanders - Margaret Qualley - Nick Robinson -


104 min


Drama


2019


Ashton Sanders - Margaret Qualley - Nick Robinson -


104 min


Drama


2019یک پسر که زندگی سختی دارد با کار برای یک فرد ثروتمند پول خوبی به دست میاورد و زندگی خود را عوض میکند ...

A young African-American living in Chicago enters into a seductive new world of money and power after he is hired as a chauffeur for an affluent businessman.