هرگز نگاه نکن 2018

Never Look Away 2018

t

Tom Schilling - Sebastian Koch - Paula Beer -


189 min


Drama - History - Romance


2018


Tom Schilling - Sebastian Koch - Paula Beer -


189 min


Drama - History - Romance


2018هنرمند آلمانی کرت بارنرت از آلمان شرقی فرار کرده است و در آلمان غربی زندگی می‌کند اما توسط نازی‌ها و رژیم آن‌ها شکنجه می‌شود.

German artist Kurt Barnert has escaped East Germany and now lives in West Germany, but is tormented by his childhood under the Nazis and the GDR-regime.