قیام اداری 2018

Office Uprising 2018

t

Brenton Thwaites - Jane Levy - Karan Soni -


92 min


Action - Comedy - Horror


2018


Brenton Thwaites - Jane Levy - Karan Soni -


92 min


Action - Comedy - Horror


2018یک کارمند کارخانه‎ی اسلحه‎سازی ، درمی‎یابد که یک نوشیدنی انرژی‌زا باعث شده تا همکارانش تبدیل به زامبی شوند ، اما بسیار متفاوت‌تر از آن چیزی که معمول است و…

An employee at a weapons factory discovers that an energy drink turns his co-workers into zombies