اعجوبه 2018

Prodigy 2018

t

Adrianne White - Tyler Roy Roberts - Cory Kays -


111 min


Drama - Thriller


2018


Adrianne White - Tyler Roy Roberts - Cory Kays -


111 min


Drama - Thriller


2018پدری باید از پسرش که سه اتفاقی که به جهان پایان می‌دهد را پیش بینی کرده است، محافظت کند.

A father must protect his estranged son from the outside world when the boy accurately predicts three end-of-world events.