کمونیست 1981

Reds 1981

t

Warren Beatty - Diane Keaton - Edward Herrmann -


195 min


Biography - Drama - History


1981


Warren Beatty - Diane Keaton - Edward Herrmann -


195 min


Biography - Drama - History


1981اوایل قرن بیستم «جان رید» (بیتی)، روزنامه نگاری رادیکال، رابطه ای پرفراز و نشیب با نویسنده ای به نام «لوییز برایانت» (کیتن) دارد.«رید»، هم چنین با گروهی از شخصیت های سرشناس معاصر خود برخوردها و رفت و آمدهایی داشته است.

A radical American journalist becomes involved with the Communist revolution in Russia, and hopes to bring its spirit and idealism to the United States.