مردی که اول هیتلر را کشت و سپس پاگنده 2018

The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot 2018

t

Sam Elliott - Aidan Turner - Sean Bridgers -


98 min


Adventure - Drama - Sci-Fi


2018


Sam Elliott - Aidan Turner - Sean Bridgers -


98 min


Adventure - Drama - Sci-Fi


2018افسر سابق ارتش بار دیگر برای به دام انداختن موجودی عجیب فراخوانده می‌شود.

A legendary American war veteran is recruited to hunt a mythical creature.