مذاکره 2018

The Negotiation 2018

t

Ye-jin Son - Hyun Bin - Sang-ho Kim -


114 min


Action - Crime - Thriller


2018


Ye-jin Son - Hyun Bin - Sang-ho Kim -


114 min


Action - Crime - Thriller


2018فیلم درباره یک افسر مذاکره کننده پلیس است که باید در شرایط گروگان گیری وارد عمل شود , حال او با استاد خود درگیر شده و باید انگیزه های پنهان او را آشکار کند .

An ace crisis negotiator faces off against a cold-blooded hostage taker. Over the course of 21 hours, she attempts to crack his unusually calm demeanor and force him to reveal his motivations.