شگفت انگیز 2019

The Prodigy 2019

t

Taylor Schilling - Jackson Robert Scott - Peter Mooney -


92 min


Horror - Thriller


2019


Taylor Schilling - Jackson Robert Scott - Peter Mooney -


92 min


Horror - Thriller


2019مادری نگران رفتار اذیت کننده پسرش است و فکر می‌کند چیزی ماورایی او را تحت تاثیر قرار داده است.

A mother concerned about her young son s disturbing behavior thinks something supernatural may be affecting him.