جاسوس به شمال رفته 2018

The Spy Gone North 2018

t

Jung-min Hwang - Sung-min Lee - Jin-Woong Cho -


137 min


Drama


2018


Jung-min Hwang - Sung-min Lee - Jin-Woong Cho -


137 min


Drama


2018در اواسط دهه ۱۹۹۰ یک افسر سابق نظامی توسط سرویس اطلاعاتی کره جنوبی به عنوان جاسوس استخدام میشود و با نفوذ بین مقامات عالی رتبه کرهٔ شمالی به دنبال جمع آوری اطلاعات حساس در مورد برنامه هسته ای کرهٔ شمالی هست …

In the mid-1990s, a loyal South Korean secret agent is caught in a political vortex plotted by the ruling classes of North and South Korea.