به آکاپولکو خوش آمدید 2019

Welcome to Acapulco 2019

t

William Baldwin - Michael Madsen - Bradley Gregg -


88 min


Action - Comedy - Thriller


2019


William Baldwin - Michael Madsen - Bradley Gregg -


88 min


Action - Comedy - Thriller


2019متیو یک طراح بازی‎های ویدئویی است که حرفه‎اش در شرف نابودی قرار دارد و تنها یک فرصت دارد که حرفه‎ی خود را نجات دهد. متیو باید از بزرگترین پروژه‎ی خود در مراسم جوایز بازی‎های ویدئویی که در ایالت نیومکزیکو برگزار می‎شود ، رونمایی کند. اما…

Matt has to become a real-life version of the video-game characters he designs to evade an awkward situation he s put himself in after a wild night.