به مارون خوش آمدید 2018

Welcome to Marwen 2018

t

Steve Carell - Falk Hentschel - Matt O'Leary -


116 min


Biography - Comedy - Drama


2018


Steve Carell - Falk Hentschel - Matt O'Leary -


116 min


Biography - Comedy - Drama


2018یکی از قربانیان یک حمله ی وحشیانه یک لوله ی درمانی زیبا و منحصر به فردی را پیدا می کند تا در روند بهبودش به او کمک کند

A victim of a brutal attack finds a unique and beautiful therapeutic outlet to help him through his recovery process.